Konference Pitná voda 2020

Již 15. pokračování konference Pitná voda se bude konat v Hotelu Dvořák v Táboře od 18. 5. (večer) do 21. 5. 2020 (poledne).

Případné dotazy zatím posílejte na adresu petr.dolejs@wet-team.cz. První oznámení s výzvou pro zasílání příspěvků a předběžnou přihláškou k účasti bude vydáno během prázdnin.

 

Vítejte

Vítejte na svých nových webových stránkách. Více informací o Vámi zvoleném tarifu naleznete na administračním portálu.

Konference SOVAK "Provoz vodovodů a kanalizací 2018"

Dostalo se nám cti být pozváni k přednášce na konferenci SOVAK "Provoz vodovodů a kanalizací 2018" v Brně. ZDE je program konference.

 

Článek v časopise Vodohospodársky spravodajca o konferenci v Táboře 2018

O Táborské konferenci vyšel článek ve Vodohospodárskom spravodajci 9-10/2018, jkterý si můžete přečíst zde

 

Článek v časopise Vodním hospodářství - Jak přenášet do praxe inovace procesů úpravy vody?

Zde si můžete stáhnout článek doc. Dolejše z časopisu Vodní Hospodářství 5/2018 s názvem "Jak přenášet do praxe inovace procesů úpravy vody?".

 

Jak získáváme odborné informace pro naši práci?

Naším cílem je vždy poskytovat služby na nejvyšší úrovni. Takové cíle má jistě mnoho firem. Abychom tohoto cíle dosáhli a zaručili jsme, že naše konzultační či výzkumné práce budou opravdu odpovídat současné úrovni stavu vědy a techniky ve světě, jsme (vedle členství v několika mezinárodních odborných asociacích) mj. již 25 let členy Americké vodárenské asociace (AWWA), která vydává pro své členy jeden z nejkvalitnějších vodárenských časopisů.

 

 

 

 

Jsme také již 20 let předplatiteli výzkumných výsledků Water Research Foundation – WRF (dříve American Water Works Association Research foundation – AWWARF). Za dobu padesáti let existence WRF bylo celkem publikováno 1500 výzkumných studií, jejichž celková hodnota dosáhla více než 500 mil. USD (na výzkum v těchto studiích obsažený tedy bylo vynaloženo asi 12,5 mld. Kč). V této největší výzkumné vodárenské nadaci na světě jsme dokonce jedinými členy ze střední a východní Evropy. Přístup k výsledkům výzkumu této organizace nám zaručuje vždy ty nejnovější a zároveň i velmi komplexní poznatky v celé šíři vodárenského oboru. A naši zákazníci je díky tomu využívají zprostředkovaně v zakázkách, které nám zadávají.

 

JIŽ OD SAMÉHO ZALOŽENÍ NAŠÍ FIRMY SI UVĚDOMUJEME, ŽE BEZ KVALITNÍCH ODBORNÝCH INFORMACÍ A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ SE ŽÁDNÁ PROGRESIVNÍ FIRMA NEOBEJDE. KDO S NÁMI SPOLUPRACUJE, UDRŽÍ SE NA ŠPICI V NAŠEM OBORU – V TECHNOLOGII ÚPRAVY PITNÉ VODY.


Kritická infrastruktura - pitná voda

Problematika kritické infrastruktury (např. zásobování energií, vodou) se v současné době stále více skloňuje na všech úrovních řízení měst a obcí. Zajímají se o ni také čím dál více občané naší země.

V letech 2010 až 2014 jsme se podíleli na vzniku metodik sloužících pro oblast pitné vody a vody pro hašení požárů. Název projektu byl "POSUZOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PRVKŮ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY - PITNÁ VODA".

Hlavním úkolem grantu Ministerstva vnitra ČR bylo posílení povědomí a rozšíření odborných podkladů v této oblasti pro tvorbu krizových plánů. Cílem projektu bylo hodnocení rizika kritických infrastruktur s ohledem na jejich vzájemnou provázanost, která se projevuje synergickými účinky a domino efekty. Další částí strategického cíle byl návrh obecného postupu na snížení rizika výrazného omezení až vyřazení systému veřejných vodovodů v oblasti náhradního a nouzového zásobování vodou (NZV), ať už při živelních pohromách nebo rozsáhlých výpadcích a haváriích na zdrojích pitných vod a distribučních sítích pitných vod.

V roce 2015 došlo k úspěšné certifikaci vydaných metodik Ministerstvem vnitra ČR a tudíž k úspěšnému zakončení celého projektu. K tomu byly vydány tyto certifikáty. Jsme rádi, že jsme mohli našimi znalostmi a zkušenostmi přispět řešení tohoto významného projektu.

Kontakty

W&ET Team
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.

Telefon: +420 603 440 922
E-mail: petr.dolejs(a)wet-team.cz

Písecká 2
370 11 České Budějovice
CZECH REPUBLIC